Reglement rideskole

Stalloppgaver for hestepassere og stallhjelpere i Alvøen Rideskole

Som hestepasser må en kunne ta ansvar for egne oppgaver og arbeide selvstendig. En må også ta ansvar for egen oppførsel, være inkluderende og hyggelig med hverandre og ta imot instrukser fra ansvarlige. 

 • Følgende oppgaver inngår:
  • Sørge for at hesten har rent vann til enhver tid – inne og ute!
  • Sjekke fôrkrybbe og vannkar for spon og gammel mat, rengjøres om nødvendig.
  • Møkke boksen – gjerne når hesten går kurs.
  • Trillebår tømmes umiddelbart etter møkking og tas med opp igjen.
  • Be dagens ansvarlig om pellets ved behov.
  • Koste utenfor boksen når man har møkket – gjerne hele stallgangen dersom det trengs.
  • Strigle hesten godt og rense høvene.
  • Hjelpe til med å sale av/på når hesten skal ut/inn fra kurs – se skjema på tavle.
  • Pusse utstyr når det trengs.
  • Være tilgjengelig ved kursstart og hjelpe til med å leie på nybegynnerkurs.
  • Leie hesten hvis den er syk.
  • Lag ekstra fôr til de hestene som må ha det.
  • Hjelpe uerfarne ryttere med hest og utstyr.
  • Møkke luftegårder – se plan på tavle/Facebook.
  • Tømme trillebår i ridehus og evt. utebane – se plan på tavle/Facebook.
 • Generelt:
  • Stallgang bør alltid fremstå som kostet og ryddig.
  • Holde vaskespilt, salrommet og stallgangen ryddig.
  • Holde orden i skaprommet og på tribune.
  • Ingen høy i luftegården.
  • Hesten bør få ro til å spise middagen sin i boksen mellom kl. 13.00 – 15.00.
  • Les nøye på hestens boksdør for å se om det er særlige instruksjoner.
  • Ved fravær skal dagens ansvarlige ha beskjed så tidlig som mulig – se plan på tavle.
 • Oppgaver i helger og ferier er samme som i ukedagene, unntatt det å hjelpe til på kurs. I tillegg kommer:
  • Sørge for at hesten får stå i luftegården (for de av hestene som kan det).
  • Gi hesten en lang leietur. Har du hesten både lørdag og søndag, kan du ri den på tur én av dagene.
  • På vinterstid skal hestene ha vært på tur før kl. 15.00. 
 • Regler for helger og ferier:
  • Hestene skal ikke ris i banen/ridehallen.
  • Det er ikke lov å slippe hester i banen/ridehallen.
  • Det er kun lov å skritte på tur.
  • Du må passe hesten både lørdag og søndag for å kunne ri på tur én av dagene. Ellers skal hesten leies på tur hvis du bare er hestepasser én av dagene i helgen.
  • Det er kun den som er hestepasser som har lov til å ri eller leie hesten. Det er ikke lov å la søsken, venninner e.l. ri på hesten, selv om man leier den.
  • Ri eller gå gjerne flere sammen, hestene bør ikke være på tur alene.
  • Det er alltid foresatte som har ansvaret for barn og unge når de passer hest i helger og ferier.
  • Hestene bør få fred i stallen til å spise og hvile seg etter frokost.
  • Hester som ris på tur må ha på sal og hodelag (og belegg for dem som bruker det).
  • Hester som leies på tur må ha på hodelag (med bitt) (og belegg for dem som bruker det).
  • Gå en lang tur, selv om det er dårlig vær. Følg kartet som viser hvor vi har lov å ri/leie. Dersom du går på tur ved idrettsparken/i Alvøskogen må eventuell hestemøkk skubbes ut til siden.
 • Regler i stallområdet:
  • Les reglene som henger på stallområdet og følg disse.
 • I hverdager og helger/ferier vil det være en voksen stallansvarlig til stede dersom hestepasser/stallhjelp trenger hjelp. Stallansvarlig har det overordnede ansvar i stallen.

Bestemmelser for hestepasser og stallhjelpere i Alvøen Rideskole

Det er mange som har lyst til å stelle mer med hest enn de har mulighet til i løpet av en ridetime. Da har man anledning til det i form av å være hestepasser eller stallhjelp. Dette er veldig lærerikt, da man må gjøre alt som om det var ens egen hest. Som bonus vil du møte mange andre hestepassere og stallhjelpere som er like glad i hester som du er. Hesten skal pusses og høvene skal renses, man må pusse hodelag og sal, og stelle litt ekstra når det er nødvendig. Dette er en mulighet for både voksne og barn, og man blir en del av et hyggelig miljø, der man lærer av, og hjelper hverandre.

For at det skal være trygt, og at alle skal vite hva de skal gjøre, eller ikke kan gjøre, er det laget en del bestemmelser for hestepassere og stallhjelp. 

Disse rutiner skal sikre at alle setter hestens velbefinnende i sentrum samt at arbeidsoppgaver løses på en sikker måte, både for hest og menneske

Hva vil det si å være hestepasser, og hvordan bli det?

For at være hestepasser i helgen må man som hovedregel ha rideknappen 4 og være fylt 15 år. Hovedinstruktøren skal alltid gi sin godkjenning før noen kan bli hestepasser. For å være hestepasser i ukedagene må en ha minimum rideknappen 3. Som hestepasser må en kunne ta ansvar for egne oppgaver og arbeide selvstendig. Ta ansvar for egen oppførsel, være inkluderende og hyggelig med hverandre og ta imot instrukser fra ansvarlige.

For å bli hestepasser setter man seg opp på hestepasserlisten.

Hestepasserliste – ukedager

 • Man kan få én eller flere faste ukedager etter ønske.
 • Listen legges ut i begynnelsen av hvert semester.
 • Hestepassere har førsteprioritet framfor stallhjellpere.

Hestepasserliste – helg

 • Hestepasserlisten legges ut for én uke om gangen.
 • Man kan kun sette seg opp for helgen i inneværende uke.
 • Dersom man kun setter seg opp på én av helgens to dager, er det leietur som gjelder den dagen. Det er kun mulig at ri tur ene dagen hvis man setter seg opp på samme hest hele helgen.
«Torsdagsregelen»Fram til torsdag
kl. 18:00
Etter torsdag
kl. 18:00
Hvem kan skrive seg på listen?Faste hestepassere
(dvs. de som har hest i ukedagene) har fortrinnsrett
Alle som oppfyller kravene for å være hestepasser
Antall hester?1 hest2 hester (om ønskelig)

Hva vil det si å være stallhjelp og hvordan bli det?

Rideskoleelever som ikke har rideknapp til at oppfylle kravene som hestepasser, men som ønsker at hjelpe til i stallen kan etter nærmere avtale med stallansvarlig de gjeldende dager få bidra som stallhjelp i ukedagene og hjelpe til med følgende oppgaver som tildeles av stallansvarlig:

 • Rense og fylle vannbøtter
 • Rengjør av fôrkrybbe og vannkar
 • Møkke
 • Koste
 • Strigle hesten
 • Evt. andre oppgaver tildelt av stallansvarlig

Stallhjelperne er viktige hjelpere i hverdagen. De bidrar til en smidig hverdag i rideskolen og – ikke minst – at hestene har det bra. Det å være stallhjelp er første steg for etter hvert å bli hestepasser når erfaring og alder tilsier det. Dager det finnes hester uten fast hestepasser er det noen ganger mulighet for at stallhjelperne kan ta hånd om faste hester som er egnet. Er det mange stallhjelpere går hestene på rundgang. Ordinære hestepassere har alltid første prioritet og stallhjelperne har ikke anledning å passe hest i helgene. Det forventes ikke at stallhjelperne er selvgående og bærer tungt, men er likevel en del av hverdagen i stallen. Stallhjelperne er ikke overlatt til seg selv og kan alltid henvende seg til stallansvarlig. Ta gjerne kontakt med stallansvarlig for den aktuelle dagen ved kommentarer eller spørsmål.

Forventinger til hestepassere og stallhjelpere

Vi forventer at hestpasserne og stallhjelpere støtter hverandre og hjelper til når de blir spurt om å hjelpe med noe. Alle er primært ansvarlig for «sin» hest, men det kan hende at man blir bedt om å hjelpe med flere oppgaver/en annen hest (f.eks. ved sykdom).

Husk å gi beskjed så tidlig som mulig om du ikke kan komme en dag du har satt deg opp som hestepasser!

Oppførsel på rideskolens område

Stallen er hjemmet til hestene. Det er her de bor og det er her de skal slappe av. Alle skal derfor vise hestene hensyn og opptre rolig. Roping og støy skal unngås. Stallen er ikke oppholdssted/pausested for verken ryttere eller hestepassere.

Det er ikke tillatt å oppholde seg i ridebanen når det undervises – unntak er hvis instruktør ber om hjelp/leiere.

Unngå å gå i/ut av ridehuset mens det foregår undervisning. Følg gjerne med på undervisning fra tribunen, men hold prating til et minimum ettersom det kan forstyrre timen.

Alvøen Rideklubb har som filosofi å være en klubb med et miljø preget av trygghet og trivsel – et sted hvor vi tar vare på både mennesker og hester. Dette innebærer også at det forventes vanlig høflighet og respekt fra alle, slik at vi har et hyggelig miljø.

Uønsket oppførsel og reaksjoner/konsekvenser

Oppførsel som ikke er i tråd med ovennevnte grunnleggende filosofi eller klubbens reglement er uønsket.

Eksempler på uønsket oppførsel er:

 • mobbing/nedsnakking av andre ryttere, instruktører, mm.
 • oppførsel som setter seg selv eller andre i fare
 • overtredelser av ordens-/stallregler
 • oppførsel som har en negativ påvirkning på hestevelferden

Slik oppførsel vil medføre reaksjoner/konsekvenser som har som mål å få slutt på uønsket oppførsel og å beskytte og skape trygge rammer for alle som ferdes på anlegget. Det er instruktørene/styret som står for håndhevingen. 

Første reaksjon vil alltid være å ta en prat med den som viser uønsket oppførsel (+ ev. informere foresatt(e)), og klubben tar sikte på at de fleste problemstillingene/forhold kan løses på denne måten.

Ved gjentatt uønsket oppførsel sendes formell advarsel med kort et sammendrag av forholdet og varsel om mulig utestenging/bortvisning. I særskilte tilfeller (for eksempel mistanke om mishandling) varsles relevante myndigheter.

Utestenging/bortvisning varsles skriftlig med konkret tidsangivelse (type forhold avgjør lengde og ev. betingelser) og er ytterste konsekvens og fritar en hverken fra ev. økonomiske forpliktelser (for eksempel inngåtte avtaler) og medfører heller ikke krav på erstatning for ev. tilbud som vedkommende ikke kan benytte seg av grunnet bortvisningen (for eksempel ridetimer). Ved alvorlige hendelser som hærverk eller direkte fare for liv og helse kan utestenging/bortvisning skje med umiddelbar virking uten forutgående skriftlige varsel.

Tiltakspyramide - grafisk framstilling
Tiltakspyramide

Varsling

Vi ber alle som legger merke til uønsket oppførsel eller kritikkverdige forhold å varsle om dette. Varslingen kan skje direkte til instruktør/styret eller elektronisk og om ønskelig anonymt gjennom varslingsskjemaet [elektronisk skjema]. Varslingsskjemaet er i  også tilgjengelig på hjemmesiden til Alvøen Rideklubb.

Hvem er på jobb?
Stallansvarlige, kontaktpersoner

Det er én som er stallansvarlig faste dager i hverdagene og i helger/ferier.

Ansatte som ikke er på jobb, men er i stallen, er der i sin fritid. Respekter dette. Spørsmål skal rettes til den som er stallansvarlig. Spørsmål som kan vente, eksempelvis relatert til ridetimer, tas enten per e-post eller når vedkommende er på jobb i ukedagene.

Navn og telefonnummer til ansvarlige er slått opp i stallen.

NB! ikke ring på ev. privattelefoner til instruktørene, med mindre det uttrykkelig er avtalt!

Stalltider i helger og ferier

Kl. 08.00 – 09.30           Hestene fôres og kan slippes ut i paddockene etter frokost

Kl. (ca.)13.00                Hestene fôres – må stå i boksen og spise i fred
Hestepassere må ta hesten ut på tur før dette
Hestene skal ikke ris den nærmeste timen etter fôring

Kl. 18.00                       Hestepasser/stallhjelp er ferdige med sine oppgaver

Orden i stallen

Det skal være hyggelig og trygt for både to- og firbente å være i stallen. Her er det mye aktivitet, og vi er avhengige av at alle bidrar til å holde orden på både hestenes og rytternes utstyr. Alt utstyret man bruker skal settes på plass umiddelbart etter bruk. Dette gjelder eksempelvis trillebårer, greiper, pusseutstyr, dekken/pledd, hovolje, såper/salver.

Våte dekken skal henges til tørk med en gang de tas av hesten. Tørre dekken som hesten bruker daglig skal henges ved boksen. Det bør kun henge regndekken, skrittdekken og/eller vinterdekken ved boksen.

Det er mye trafikk i stallgangen. Dette er rømningsvei dersom det skulle bli nødvendig å evakuere. Det kan også hende at hester som har slitt seg, kommer i full fart gjennom gangen. Det er derfor viktig at det er ryddig i stallgangen, og at ikke det ligger ting og slenger som kan snubles i.

Hestene skal stelles i boksen. Ha som vane at binde hesten når du steller den.

Vaske- og skospilt

Vaskespiltene brukes til vask og pleie av hestene og skal alltid være ryddige etter bruk.

Ved bruk av vaskespilt skal høvene renses før hesten går inn i spiltet. Når man er ferdig skal det kostes før man spyler det rent. Dersom spon og div. spyles ned i kummen under, vil pumpen gå tett, og må repareres. I påvente av reparasjon vil spiltet ikke kunne benyttes. Ikke sløs med varmtvannet!

Møkking

Det skal møkkes hver dag i boksen, i paddocken og når man har vært i ridehuset eller på utebanen. Møkking av luftegårder og tømming av trillebår i ridehall/ridebane ute, går på rundgang. Se oppslag i stallen/Facebook.

Ved møkking i boksen skal all sponet snues. Møkk og urinvåt, mørk spon skal på møkkedyngen. Nytt spon fylles på etterpå i samråd med dagens stallansvarlig. Det skal være nok spon i boksen til at hestene kan ligge mykt. I boksene skal det ikke legges pellets inntil døren.

Hvis man har vært i ridehuset eller på utebanen skal man møkke etter seg (hvis hesten har gjort fra seg). Dersom noen andre gjør det for deg skal de takkes. I tillegg må fôrkrybbe, bøtter og vannkar rengjøres. Det må fylles på med rent vann hver dag.

Stell av hesten

Hesten skal pusses grundig hver dag, og høvene skal renses.

I tillegg til å pusse hesten må man også visitere hesten, det vil si å kjenne med hendene over hele hesten om det er noen sår, hevelser eller andre uregelmessigheter.

Eventuelle sår skal vaskes og eventuelt smøres i samråd med dagens stallansvarlig.

Én dag i uken skal høvene settes inn med hovfett/hovolie. Sørg for at høvene er rene før dere begynner. Det gjør ingenting om høvene er våte. Det er lurt å smøre under høvene først, og så smøre utenpå.

Det er ikke tillatt å klippe/beskjære hestens man, hale og ben uten tillatelse og opplæring.

Hestens utstyr

Man skal bruke det samme utstyret som på en vanlig ridetime, det vil si hestens eget hodelag og sal. Det er ikke tillatt å ri barbak uten instruksjon. Bruk kun hestens eget utstyr.

Turriding

 • De som har Grønt kort og er hestepassere kan ri på tur én av dagene i helgene dersom man har satt seg opp på samme hest hele helgen.
 • Hestene skal på tur i helgene. De som er skadet og ikke kan ris, leies på tur. Det er kun tillatt at leie i hallen hvis det er godkjent av stallansvarlig.
 • Av hensyn til sikkerhet bør man ri to eller flere sammen. Rir man alene, bør det være en voksen med til fots.
 • Si fra til noen som er i stallen om, hvem som drar på tur, og hvor dere drar. 
 • Ha med mobiltelefon på tur. Den skal kun brukes dersom en nødsituasjon oppstår. Legg derfor inn navn og telefonnummer på ansatte og stallansvarlige i kontaktlisten.
 • Det skal kun skrittes på tur.
 • Man skal bare ri én i bredden.
 • Når det ikke er gang- og sykkelvei, skal man ri på høyre side av veien.
 • Når det er gang- og sykkelvei, skal man ri på høyre side av denne. Det er kun tillatt å ri på avmerkete turveier – se oppslag i stallen.
 • Vis hensyn til medtrafikanter, og ri på trygg avstand fra gående og syklende.
 • Gi tegn til medtrafikanter, som at ”jeg skal krysse veien”, ”demp farten”, ”stans” osv. Hils som takk når de viser hensyn.
 • Når flere skal krysse veien, skal alle krysse samtidig.
 • Det er ikke tillatt å ri gjennom skolens område.
 • Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon/musikkspillere/ørepropper når man rir på tur.
 • Ri utenom kumlokk. Dette er for å sikre deg og hesten mot eventuelle kumlokk som ikke ligger stødig. I tillegg kan de være glatte for hestesko uten brodder, og når hesteskoene har brodder kan broddene kile seg fast i mønsteret på kumlokket.
 • Det varierer fra hest til hest når og hvor mange belegg de skal bruke. Forhør deg om hva din hest bør bruke på tur.
 • Det er tillatt å la hesten gresse på tur, dersom dere selv lar hesten å gjøre det. Se for øvrig eget punkt om gressing.

Riding i ferieperioder

I jule- og påskeferien har hestepassere ansvar for hesten over en lengre periode. Det kan være lurt å planlegge når man vil ri på tur og når man vil leie på tur, dog må hesten ha fri fra sal og rytter minst annenhver dag. Det er viktig å ta hensyn til føret og været som er meldt. 

Luftegårder

 • Hester som står i luftegård må holdes under oppsyn.
 • Det er ikke lov å sette ut hest man har ansvar for og så forlate området.
 • Se til at det er vann.
 • Det er ikke tillatt å fôre i luftegårder. Fôring skjer i boksen.
 • Luftegårder møkkes etter bruk for alle sin trivsel og for å minske risiko for sykdom m.m.
 • Det er kun tillatt å bruke luftegårder tilhørende rideskolen.
 • Hestene skal ikke dele luftegård med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med hovedinstruktør.

Gressing

 • I sommerhalvåret det tillatt å la hesten gresse, enten på leietur eller utenfor stallen.
 • Husk forsiktig tilvenning etter vinteren. Friskt gress kan være sterkt for hestens mage.
 • På leietur er det den som leier som bestemmer hvor og når hesten kan gresse.
 • Hvis hesten skal få gresse utenfor stallen skal hesten ha hodelag på, men ikke stram nesereim. Rytteren skal stå/gå ved siden av, ikke sitte på hesten.

Hestepasserrommet og skap

 • Dette rommet er et tilbud til hestepassere for oppbevaring av privat utstyr og klær.
 • Det tilstrebes at alle hestepassere kan få et skap til sine eiendeler.
 • Hestepasserrommet vil være tilgjengelig for deltagere på rideleir i sommerferien, og vil igjen være tilgjengelig for hestepassere når skoleåret starter i august.
 • Kontakt stallansvarlig for merking av plass i hestepasserrommet.

Skap: Kriteriene

 • for å få tildelt et lite skap i skaprommet er at en er fast hestepasser i hverdagene.
 • Dersom en er hestepasser to eller flere dager i hverdagene kan en få tildelt stort skap.
 • Personer med særskilt ansvar (f.eks. hestepasseransvarlig) i klubben/rideskolen har rett på stort skap.

Husk!

 • Rommet skal holdes ryddig til enhver tid.
 • Når en slutter som hestepasser skal skapet tømmes og navn og hengelås fjernes fra skapet.
 • Ved avslutning av skoleåret:
  • Alle må ta med sine eiendeler før sommerferien starter.
  • Det vil arrangeres mini-dugnad i dette rommet, der rommet får en grundigere rengjøring. Informasjon om dette vil publiseres på Facebook og i stallen et par uker i forveien.

Toaletter

Toalettsymbol

Toaletter til allmenn bruk finnes i det store ridehuset (kode: #125690*). Dersom det blir tomt for toalett- eller tørkepapir, må nytt settes inn. Dersom man ikke vet hvordan dette gjøres; si fra til stallansvarlig eller eventuelt en annen som kan hjelpe til med å bytte. Hold det pent og ryddig. 

Fotografering og filming

Skilt: publisering forbudt

Det er ikke tillatt å filme og/eller publisere video og/eller bilder uten samtykke fra de som er på bilde.

Dette gjelder på hele anlegget.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Rutiner

Generelle sikkerhetsrutiner

RidningHjelm, ridebukser, ridestøvler eller ridesko med leggchaps. Oppsatt hår, sikkerhetsvest og hansker
RefleksReflekser på ben og refleksdekken skal brukes ved ridning/leiing i tåke og når man er usikker på om man kommer hjem før det er mørkt.
StallarbeidHensiktsmessige klær i forhold til oppgave, gjerne solide sko/vernesko, oppsatt hår.Ørepropper/ headset er ikke tillatt å bruke ved stallarbeid og håndtering av hest.
Håndtering av hestHester leies i grime med leietau til og fra luftegård. På tur må hodelag brukes. 

Klær m.m.

KlærKlærne skal være hensiktsmessige og i henhold til personlig sikkerhetsutstyr. Singlet og shorts anbefales ikke brukt i stall i forbindelse med hestehåndtering eller ved ridning.
SmykkerPiercing i tunga eller andre steder i ansiktet er ikke tillatt. Øvrige smykker skal være små og diskret for ikke å utgjøre en sikkerhetsrisiko.
MobilDet er ikke tillatt å høre på musikk med headset ved hestehåndtering/ ridning eller snakke i telefon.
ServiceinnstillingEttersom vi ønsker å gi et profesjonelt og gjestfritt inntrykk hilser vi på alle og hjelper de som trenger det til å finne seg til rette. Vær hyggelige mot hverandre i stallen. Snakk språk som alle forstår.

Leiing av hest

UtstyrGrime skal brukes sammen med leietau, både ute på anlegget og i stallen. På tur er det påbudt med hodelag. Personlig sikkerhetsutstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hjelm bør brukes ved leieturer.
GjennomføringHesten føres kontrollert og korrekt med leieren ved hestens skulder. Det skal brukes tohåndsfatning på leietau eller tøyler. Høyre hånd på leietauet under hestens hake og resten av tauet brettet i venstre hånd. Det skal kun leies en og en hest.
Gjennom dør/portÅpne døren/ porten helt og fest den med gjeldende festemiddel. Før hesten gjennom passasjen. Vend hesten og steng døren/porten. Ved smal passasje; gå før hesten og vær obs på at ikke noe av utstyret setter seg fast i noe

Luftegård

UtstyrSe leiing over
Sette utLei hesten helt inn i luftegården og steng luftegården så ikke hesten kan løpe ut. Vend hesten mot deg, løsne leietauet og gå rolig ut av luftegården.
LuftegårderAlle luftegårder skal være stengte selv når luftegården er tom. Vedlikehold av gjerder mm. skal gjøres i henhold til vedlikeholdsplan.

Ridning

På- og avstigningTo eller flere ryttere stiller opp hestene på linje, på-/ og avstigning skjer samtidig.Ved ridning i gruppe: Alle hester skal gå ut og inn av stallen samtidig og i gitt rekkefølge. Hesten lengst vekk fra døra skal gå først, sikkerheten skal være første prioritet ved valg av rekkefølge på hestene.Ved påstigning skal ridelærer eller assistent «gi ben» til rytteren. Evt skal det brukes krakk/trapp. Det er ikke tillatt å sitte opp på egenhånd ved å sette foten i stigbøylen.
På- og avkledning av tepper og jakkerPå leksjoner tas jakker av før påstigning.Andre: Det anbefales å ta av og på jakker til fots før påstigning eller etter avstigning. Tepper og jakker henges ved porten i ridehuset.
RidehusFør du går inn i ridehuset skal du banke på døra, vente en liten stund og gå inn. Gå rolig inn i gangen så du ikke skremmer/forstyrrer ekvipasjene som rir. Snakk lavmælt så du ikke forstyrrer. Det skal kun være en hest i gangen, er det flere som går inn/ ut samtidig skal de andre hestene vente i ridehuset/ ute til gangen er klar. Møkk etter deg og evt. andre når du er ferdig.
TurridningDet ris ut i grupper på minimum 2 ryttere. Ryttere skal ikke ri ut alene. Det skal varsles hvem som rir ut, hvor det ris og ca. hvor lang tid turen tar. Ta med mobiltelefon i tilfelle ulykke.Ved all ridning ute gjelder: Personer, biler, syklister mm passeres stille og rolig. Vis hensyn til andre, trafikkreglene skal følges.Det er ikke tillat å trave på turveiene
ReglerDet forventes at alle respektere reglene på anlegget
UndervisningDet er kun instruktør som står i banen når det undervises med mindre instruktør ber om hjelp i banen. Alle andre henvises til tribune

Stell- og stallrutiner

Hest i boksHester stelles oppbundet. Stallgangen skal ikke brukes til stell av hester. Ved møkking, stell og håndtering av hest skal den alltid bindes. Den skal bindes opp kort (ca. 40 cm) så den ikke kan sette seg fast i noe. Den skal kun bindes i leietau festet i grime som sitter rundt hodet på hesten. ALDRI i bittet! Når hesten fanges eller slippes skal stelleren stå mellom hesten og boksdøra for å unngå å bli innestengt.
Dekken på og avDekken på:Start foran. Samle sammen dekkenet og legg det forsiktig over hestens rygg ved manken. Fest bogspennen (foran), deretter magegjordene i kryss og til slutt halereimen. Dekken av:Start bak. Løsne halereim/ bensnører. Løsne magegjord og avslutt med bogspennen foran. Løft dekkenet forsiktig av.Vær OBS på de hester som er redd for dekken.Spør ansvarlig hvis du er i tvil. 
VaskespiltVaskespiltet brukes ved behov og rengjøres etter bruk.
FôrHestene skal fôres etter oppgitt fôrplan og etter gjeldende fôringsrutiner – det er kun forerne som forer hestene. Alle fôringstider skal respekteres og hestene skal ha matro. Dersom hesten skal ha annet grovfôr enn det fastsatte må dette gjøres klar og settes foran boksen. Alle hester fôres i boksen – det er ikke tillatt å fôre i paddock.
DørerDørene skal være stengt av orden- og sikkerhetsgrunner. Vi ber besøkende følge henvisninger på dørene i forbindelse med undervisningen. I vinterhalvåret holdes dørene stengt. I sommerhalvåret holdes enkelte dører åpne. Ved stenging etter kveldsfôringer må alle dører stenges med tanke på brannsikkerhet.
OrdenDet er helt grunnleggende for en sikker hestevirksomhet at hele anlegget er preget av god orden. Ved ridning oppbevares tingene i boksen eller på anvist plass, ikke i stallgangen. Personlig utstyr oppbevares i skapene på hestepasserrommet med hallen. Stallgangen skal alltid være fri for ting. Gulvet på salrommet og toalettet skal holdes rent og tomt. Rens gjerne høvene før hesten tas ut av boksen så forekomst av spon blir mindre utenfor utgangsdøra. Ta ut spon fra man og hale før hesten ris. All redskap og alt utstyr skal oppbevares på anvist plass. Det skal kun henge sekk med børster, 1 grime med leietau, skritt/- og utedekken per hest i stallen av hensyn til brannvern, inneklima og sikkerhet. Uteområder, spesielt utenfor stalldører og mellom paddocker skal rakes og kostes jevnlig for å holde det rent og presentabelt.
RøykingDet er ikke tillatt med røyking i eller rett utenfor stallen.Røyking skal kun foregå i god avstand fra rideskole og ungdommer.