Betingelser

Påmelding

All påmelding til ridekurs er bindende og skjer skriftlig via påmeldingsskjemaet publisert på ARKs hjemmeside. Finnes det ledig plass på kurs som passer rytterens behov/ferdighetsnivå tildeles plass. Tildelt plass regnes som akseptert med mindre innsenderen/dens foresatt(e) skriftlig takker nei til plassen innen 10 dager etter tildelingen. Akseptert plass innebærer økonomisk forpliktelse for det aktuelle kurset og semesteret (halvt år) samt at rytteren og foresatt(e) setter seg inn i reglementet for rideskolen.

Betaling

ARK fakturerer alltid for hele semesteret. På forespørsel (e-post til ) kan betalingen deles opp i to avdrag med 8 ukers mellomrom eller ev. annen ordning. Ved oppdeling av betalingen skal 50 % betales på fakturaens forfallsdato. Samme betalingsinformasjon (KID-nummer) brukes ved alle overføringer.

Oppfølging av utbetalte fakturaer skjer automatisk gjennom tredjepart (Visma).

Om ikke fakturaen kan betales i tide/iht. avtalen, er det viktig å snarest ta kontakt med fakturaansvarlig () for å finne en løsning og unngå både at eleven mister plassen sin og at det tilkommer purrings-/inkassokostnader.

Manglende betaling/utestående beløp

Ved manglende (del-)betaling mister rytteren kursplassen og retten til å møte opp til timen. Vedkommende / dens foresatte er allikevel fortsatt økonomisk ansvarlig for å betale for kurset.

Ryttere med utestående beløp har ikke anledning til å melde seg på kurs eller andre tilbud fra ARK (som f.eks. privattimer og skolecup) fram til utestående er gjort opp, eller det er inngått en avbetalingsordning.

Angrerett/oppsigelse/refusjon/rett

Det er ikke angrerett på akseptert plass på ridekurs, men det innrømmes en 10 dagers frist for å takke nei til tildelt plass regnet fra tidspunktet da tilbudet om plass har blitt gitt. Bindingstiden/betalingsforpliktelsen er begrenset til det aktuelle semesteret. Det er verken rett eller plikt til å fortsette utover kurset man har forpliktet seg til, og det er heller ikke nødvendig med oppsigelse. Mot slutten av semesteret ber rideskolen om tilbakemelding om rytteren ønsker å fortsette eller ikke.

Det gis ikke refusjon eller annen kompensasjon for ridetimer rytteren av ulike grunner (f. eks. mangel på tid, sykdom eller andre personlige forhold) ikke kan benytte seg av.

ARK kan heller ikke holdes ansvarlig for / gi refusjon for timer som ikke kan gjennomføres pga. av forhold ARK ikke rår over (f. eks. pålegg fra myndigheter). Til den grad det er mulig og gjennomførbart har ARK som mål og finne alternative løsninger/tidspunkt for å ta igjen timer som går tapt pga. force majeure-hendelser.

Utstyr & sikkerhet

Rideskoleelver er pliktige til å bruke egnet sikkerhetsutstyr ifb. med rideundervisningen. Bruk av hjelm og ridesko/-støvler med hæl er obligatorisk for alle ryttere. Sikkerhetsvest er påbudt for barn og anbefales for voksne.

Ridning innebærer alltid risk for fall/skader og ryttere skal derfor tegne egnet ulykkesforsikring.

Medlemskap i ARK

Alle rideskoleelever må også være medlem i Alvøen Rideklubb.
Medlemskontingenten er p.t. NOK 500‚– per kalenderår.

Innmelding skjer på https://minidrett.nif.no/. Det er ikke krav om å være medlem i ARK før man har fått plass på ridekurs, men innmelding skal skje innen 10 dager etter tildelt plass.

I motsetning til plass på ridekurs er det ingen automatisk sluttdato på medlemskapet som løper fram til oppsigelse fra elevens side. Eleven/dens foresatte er selv ansvarlig(e) for administrasjon av medlemskapet (inn- og utmelding).